... cng dựng lõu cng mt giỏ tr Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 8000 Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 7000 Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 6000 Nu dựng nm Giỏ tr cũn li ca mỏy l 2800 Nu dựng ... B/C, FIRR, THV giá thành đIửn bình quân cho phơng án sở ( số liệu ban đầu) b) Phân tích độ nhậy với biến đổi vốn đầu t, sản lợng đIửn, giá bán đIện c) Lập bảng phân tích kết phân tích tàI Nhận ... KWh Phân tích độ nhậy theo biến động - Vốn đầu t tăng 10% - Sản lợng đIện giảm 10% - Giá bán đIện : 600 675 đ/ KWh Phân tích tàI - Giả sử nguồn vốn tự 30% chi phí vốn 10% - Vốn vay 70% , lãI...

Bạn đang xem: 30 bài tập quản lý dự án

Bạn đang xem: Bài tập quản trị dự án đầu tư chương 3


*

... tính tổng mức đầu
dự án; Lịch vay trả nợ hàng năm dự án; Kế họach khấu hao; Doanh thu hàng năm dự án; Kết kinh doanh hàng năm dự án; Dự trù vốn lưu động hàng năm dự án; Dự toán dòng tiền theo ... 1.1 Tổng mức đầu cố định kể lãi vay TGXD 1.1 28,676 Tổng mức đầu lưu động ban đầu 1,000 29,676 1,000 1.1 Tổng mức đầu Nguồn tài trợ cho dự án 30,676 Nguồn tài trợ cho dự án giá trị Vay ... tiền từ đầu Chi đầu TSCĐ (26,396) VLĐ đầu ban đầu (1,000) Giá trị thu hồi Giá trị lý TSCđ 7,195 VLĐ đầu ban đầu 1,000 Giá trị đất thu hồi 2,000 Dòng tiền ròng từ hoạt động đầu 0 10195...
*

... 6.1 Đầu
… ? Lợi nhuận ? Rủi ro ? Dự án ? I ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.1 Khái niệm đầu  Xét góc độ chung: Đầu bỏ vốn hơm hy vọng thu lợi nhuận ng lai  Xét góc độ đầu vào ... đích đầu tư: – – – –  Đầu Đầu Đầu Đầu để hình thành doanh nghiệp thay mở rộng phát triển sản phẩm mới, … Theo thời hạn đầu tư: Đầu ngắn hạn – Đầu dài hạn  Theo hình thức đầu ... lai  Các loại dự án: Dự án xung khắc (loại trừ, thay thế) – Dự án độc lập – Dự án phụ thuộc * Đặc trưng dự án đầu Có mục đích, mục tiêu cụ thể Có quan cụ thể để thực dự án đầu Có nguồn...
*

... nhiệm giám đốc dự
án định thành lập Ban quản dự án Ban quản xem xét lựa chọn kỹ thuật quản tiến độ để quản dự án giao Những tiêu chuẩn mà Ban đưa để lựa chọn kỹ thuật quản phù hợp ... chọn phương án tập phương án đầu (xét khía cạnh tài chính) 37/ Phương pháp so sánh lựa chọn phương án đầu xét khía cạnh xã hội 38/ Phương pháp so sánh lựa chọn phương án đầu phối hợp ... lập dự án Các bước sử dụng lập dự án excel, theo bạn bước quan trọng 40/ Trình bày số hàm sử dụng lập dự án đầu (PV, NPV, PMT, PPMT, MIRR, SYD….) 42/ Các quan điểm thẩm định dự án đầu 41/...
*

*

... a ch n ph l i v m)t tài chính, bi t d án
vay v n v i lãi su t 10%/n m ng án Bài 20: B$ng ph ng pháp giá tr hi n t i thu n, so sánh, ánh giá l a ch n d án u t vi*n thông T+ su t chi t kh u 12%/n ... n d án, công ty có th g)p ph i r i ro v s thay i lãi su t ho)c s thay i v giá bán s n ph%m Trong tr ng h p này, xác nh m c nh y c a NPV d án v i giá bán s n ph%m lãi su t Bài 31: Cho m t d án ... Th i gian ho t u &VT ng án ng Lãi su t chi t kh u H i doanh nghi p nên l a ch n ph ng án nào? Vì sao? Bài 17 M t ch xe h i ang xem xét ph Ph ng án kinh doanh nh sau: ng án 1: Mua xe m i v i giá... ... 1500/3000=0,5 31 VI DỰ BÁO CHI PHÍ THỰC TẾ CỦA TOÀN BỘ DỰ ÁN Chi phí dự toán công việc dự án xây dựng trình soạn thảo dự án Tuy nhiên thời gian thực dự án Có nhiều biến động Bởi vậy, việc dự báo chi phí ... kết thực quản dự án mốc thời gian định Qua phân tích cho biết chi phí cảu dự án vượt mức hay tiêt kiệm Tiến độ thực khối lượng công việc cảu dự án nhanh hay chậm Và tổng giá trị ng ứng ... - - 17 Vd: dự án “ lắp ghép khu nhà công nghiệp” Bước 6: tính chi phí nhiều phương án rút ngắn thời gian thực dự án Ở có hai p .án rút ngắn thời gian hoàn thành dự án 11 tuần: • P .án 1: rút ngắn...

Xem thêm: Sách Doraemon Truyện Dài - Nobita Và Chuyến Tàu Tốc Hành Ngân Hà

... hạn dự tính ban đầu Z>0 tức X-Tcp>0: Dự án hoàn thành sau thời hạn dự tính ban đầu Z=0 tức X-Tcp=0: Dự án hoàn thành theo thời hạn dự tính ban đầu 53 4.3 Tính xác suất khả hoàn thành dự án trƣớc ... chuyền Chƣơng 4: QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.3 vi dụ bước thực dự án Công ty xây dựng ABC thực dự án lắp ghép khu nhà công nghiệp với tổng diện tích 500 m2 Các công việc dự án gồm: (1)Làm ... sớm dự án - Nếu công việc găng bị chậm trễ toàn dự án chậm trễ theo - Đối với công việc không găng chậm trễ không vượt thời gian dự trữ công việc 34 Chƣơng 4: QUẢN TRỊ THỜI GIAN THỰC HIỆN DỰ ÁN... ... khoản đầu ban đầu dự án b) Ý nghĩa: • PP cho biết khả tạo thu nhập dự án từ thực thu hồi đủ vốn đầu • PP giúp cho ta có nhìn ng đối xác múc độ rủi ro dự án 38 Chương 3: Lựa Chọn Dự Án Đầu ... giá dự án NPV = 214,4 – 202,4 = 12 (triệu) 26 Chương 3: Lựa Chọn Dự Án Đầu III Một số tiêu chuẩn dùng lựa chọn dự án d) Quy tác lựa chọn dự án theo tiêu chuẩn NPV NPV chấp nhận dự án • Giữa nhiều dự án chọn... ... dự án mang lại lợ ích cho chủ đầu A Ước lượng tổng mức đầu nguồn vốn đầu cho dự án B Dự trù chi phí sản xuất kinh doanh hàng năm dự án C Dự trù kêt hoạt động kinh doanh hàng năm dự án ... thực dự án i) Giải pháp xây dựng công trình dự án j) Đánh giá tác động môi trường dự án k) Lập tiến trình thức dự án 29 2.4.2 Nghiên cứu nội dung cn-kt dự án a) Mô tả đặc tính sản phẩm dự án Sau ... lao động cho dự án 49 2.4.3 nghiên cứu nội dung tổ chức quản lý thực dụ án a) Lựa chọn hình thức tổ chức đầu để thực dự án Để sản xuất sản phẩm, dịch vụ thực mục tiêu đề dự án Dự án áp dụng... ... 1.2.1 Đầu b) Phân loại đầu b .1) Phân loại đầu theo chức quản trị vốn đầu Đầu trục tiếp Đầu gián tiếp 13 1.2 Một số khái niệm Đầu trục tiếp Là hình thức đầu nhà đầu bỏ ... Chương 1: Đối ng nghiên cứu môn học khái niệm 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Đầu 1.2.2 Dự án đầu 1.2.3 Lập dự án đầu 1.2.4 Thẩm định dự án đầu 1.2.5 Quản trị dự án đầu 10 1.2 Một ... 1.2.1 Đầu b) Phân loại đầu b.3) Phân loại đầu theo nội dung kinh tế Đầu vào lực lượng lao động Đầu xây dựng Đầu vào tài sản lưu động 19 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Đầu b)... ... nguồn lực quan trọng dự án lại nhân lực • Mỗi dự án công việc khác có nguồn lực khác , nói chung không giống chất lượng số lượng VD : Bố trí điều hòa nhân lực dự án Thông số dự án : STT Công việc ... ảo G 11 CV ảo 6.2.2 Các phương án điều hòa nguồn lực thực dự án Có nhiều phương án điều hòa nguồn lực, tùy theo thời gian dự trữ công việc Phƣơng án tốt phƣơng án mà có đƣờng điều hòa nguồn lực ... bố trí đầu tiên, cách bố trí nguồn lực phương án tốt Cụ thể đường điều hòa nguồn lực có dạng đường Parabol, hai nhánh cân đối Phƣơng án Bắt đầu công việc D B chậm tuần so với dự tính ban đầu SƠ... ... nghiệp (WACC) là: a) 15% b) 18% c) 13% d) 17% Đáp án d 10 5) Đầu cho giáo dục : » » : a) Đầu chiều sâu b) Đầu sinh lợi c) Đầu phát triển d) Đầu xây dựng Đáp án c 10 6) Dự án đầu ... 7 0) Vốn đầu ban đầu cho dự án vốn đầu : a) Suốt vòng đời dự án b) Thời kỳ thi công (xây dựng ) dự án c) Thời kỳ thi công khai thác dự án d) Thời kỳ lý dự án Đáp án b 7 1) Dự án A thời ... loại dự án đầu theo quy mô tính chất dự án, có: a) cách b) cách c) cách d) cách Đáp án a 2 4) Phân loại dự án đầu theo nguồn vốn đầu tư, có: a) cách b) cách c) cách d) cách Đáp án c 2 5) Hãy... Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau