quý khách hàng đã xem bản rút ít gọn gàng của tư liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu trên phía trên (132.74 KB, 4 trang )


Bạn đang xem: Đề thi học sinh giỏi tin học lớp 9 cấp huyện

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN TIN HỌC 9Thời gian làm cho bài : 120 phút ít (không đề cập thời gian phân phát đề)Họ với tên ………………………………… Trường THCS …………...…….…… SBD …. Câu 1 (3 điểm): Sử dụng ngôn từ lập trình sẵn Pascal viết lịch trình tính tổng S =1/2+1/3+…+1/n. Với n được nhập từ bỏ keyboard.Câu 2 (3 điểm) : Hãy viết lịch trình tính khoảng cách từ 1 điểm I có tọa độ là(xi,yi) cho mặt đường thẳng có phương trình là D: Ax + By + C = 0, hiểu được khoảng tầm cáchtừ I đến mặt đường thẳng D là:i i2 2Ax +By +Cd = A -BCâu 3 (3 điểm): Viết chương trình nhập một xâu kí từ, tiếp đến chỉ ra rằng xem xâu kia cónên là xâu đối xứng không (xâu đối xứng là xâu bao gồm những kí từ bỏ như là nhau với đối xứngnhau qua điểm thân xâu, ví dụ ‘ABBA’ hoặc ‘ABCBA’).Câu 4 (5 điểm): Viết lịch trình đổi một số nguyên dương trường đoản cú hệ đếm cơ số 10thanh lịch hệ đếm cơ số 2Câu 5 (2 điểm). Viết công tác nhtràn vào tía số thực a, b, c. Xét coi a, b, c cóThành lập cha cạnh của một tam giác hay là không ? Nếu gồm hãy tính diện tích của tamgiác đó.Câu 6 (4 điểm). Định nấc chi phí điện hàng tháng của một hộ gia đình nlỗi sau:+ 50 kWh đầu tiên có giá là 600vnđ/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo sau có mức giá là 1004vnđ/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo sau nữa có mức giá là 1214vnđ/1kWh.Viết công tác nhập chỉ số điện năng tiêu thú cũ, chỉ số năng lượng điện năng tiêu thụ
new. Hãy tính cùng in ra số điện năng tiêu trúc cùng chi phí năng lượng điện đề nghị trả vào thời điểm tháng của hộmái ấm gia đình trên. Mức giá chỉ này không bao hàm thuế cực hiếm ngày càng tăng (VAT). Hãy viếtcông tác tính thuế VAT 10%.ví dụ như : Hộ gia đình A áp dụng 145kWh trong 1 tháng thì đề nghị trả 148.313đ(trong các số ấy, thuế 10% là 13.483đ, tiền không thuế là 134.830đ).HẾT.Thí sinch không được áp dụng tư liệu. Cán cỗ coi thi ko được lý giải gì thêm.ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 9 (NH 2009 – 2010)HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TIN HỌCYêu cầu : chương trình chạy không xẩy ra lỗi ngắn gọn xúc tích. Thí sinh rất có thể trình bày thuật tân oán sáng chế,không giống với đáp án cơ mà vẫn đảm bảo an toàn trải nghiệm đề ra thì vẫn được điểm về tối nhiều của câu kia.Các giám khảo dựa vào chương trình trên máy tính xách tay nhằm chấm bài cho thí sinh. Thảo luận đểthống nhất thang điểm chi tiết mang đến từng bài.Trong khi coi thi, đề xuất xem xét mang đến độ nkhô hanh nhạy cảm, trí tuệ sáng tạo của HS nhằm khuyến khích điểmChương trình chạy không bị lỗi logic: 0,5đKiểm tra thuật toán: chạy demo đúng kết quả: 1,5đCâu 1 (2điểm):Program Tinh_tong;Var S:real;i,n:integer;begin s:=0;write(' Enter n=');readln(n);for i:=1 to n bởi vì s:=s+1/i;write('s=',s:5:2);kết thúc.Câu 2(2điểm):Program khg_cach;Var d, A, B, C, Xo, Yo:real;

Xem thêm: Nơi Bán Nón 3/4 Đầu 2 Kính Andes Blade 2 Kính, Review Nón 3/4 Đầu Andes Blade

BEGINWriteln('Chuong trinc tinh vùng cach tu I(Xo,Yo)den Ax+By+C=0');Writeln('Hay nhap vao tía he so');Write('He so A='); Readln(A);Write('He so B='); Readln(B);Write('He so C='); Readln(C);Writeln('Go vao toa do Xi,Yi cua diem I');Write('Xi='); Readln(Xo);Write('Yi='); Readln(Yo);d:=((A*Xo)+(B*Yo)+C)/SQRT(SQR(A)+SQR(B));Writeln('Khoang cach d = ',d:6:2);ReadlnEnd.Câu 3(3điểm):Uses Crt; Var St : string; dx : Boolean; i, len: byte; BEGIN Clrscr; Write(' Nhap xau St = '); Readln(St); dx:= True; i:=1; len:= Length(St); While dx và (iBegin dx:=(St = St); inc(i); End; If dx then Write(' St la xau doi xung ')
Else Write(' St khong pnhị la xau doi xung ') ; Readln; END . Câu 4(5điểm):PROGRAM DOI_SO;USES Crt;TypeHehai=0..1;Kyso=Array<1..15>of hehai;Var i,k,n:Integer;Vt:Kyso;BEGINCLRSCR;Write('Nhap vao mot so nguyen :');Readln(n);Writeln('So ',n,' doi lịch sự he nhì la: ');k:=0;While n0 doBeginVt:=n gian lận 2;n:=n div 2;k:=k+1end; If k>0 thenk:=k-1; For i:=k downkhổng lồ 0 doWrite(Vt);ReadlnEnd.Câu 5 (2đ). Viết lịch trình nhtràn lên ba số thực a, b, c. Xét xem a, b, c có thành lập
bố cạnh của một tam giác giỏi không? Nếu có hãy tính diện tích S của tam giác kia.Program Tam_giac;Var a, b, c, p, s: real;Begin Writeln(‘Nhap 3 so thuc’);Write(‘Nhap a = ’);readln(a); Write(‘Nhap b = ’);readln(b); Write(‘Nhap c = ’);readln(c); If (a+b>c) và (b+c>a) và (c+a>b) và (a>0) & (b>0)& (c>0) thenBeginWriteln(‘Ba so lap tkhô nóng 3 canh cua tam giac’);p:=(a+b+c)/2;s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));Writeln(‘Dien tich cua tam giac la:’, s); EndElseWriteln(‘Ba so nay khong lap tkhô giòn 3 canh cua tam giac’);Readln;End.Câu 6 (4đ). Định nút tiền điện hàng tháng của một hộ mái ấm gia đình nhỏng sau:+ 50 kWh thứ nhất có mức giá là 600vnd/1kWh.+ 50 kWh tiếp sau có giá là 1004vnd/1kWh.+ 50 kWh tiếp theo sau có giá là 1214vnd/1kWh.Viết chương trình nhập chỉ số điện năng tiêu trúc cũ, chỉ số năng lượng điện năng tiêu thụ mới.Hãy tính và in ra số điện năng tiêu thú với chi phí năng lượng điện đề nghị trả vào tháng của hộ mái ấm gia đình trên.Mức giá này chưa bao gồm thuế quý giá tăng thêm (VAT). Hãy viết công tác tính thuế VAT10%.lấy ví dụ : hộ gia đình A thực hiện 145kWh trong một mon thì cần trả 148.313đ (trong đó,thuế 10% là 13.483đ, chi phí không thuế là 134.830đ).Program tiendien;
Var diennang,socu,somoi,sotien,thue_VAT:real;Begin Write('Nhap vao chi so cu: '); Readln(socu); Write('Nhap vao chi so moi: '); Readln(somoi); if socu>somoi then writeln('Ban da nhap sai') Else Begin diennang:=somoi-socu; if diennang else if diennang50)*1004 Else sotien:=50*600+50*1004+(diennang-100)*1214; Writeln('So dien n ng tieu thu :',diennang:5:1, ' kWh');ă Writeln(thue_VAT:=sotien*0.1 :',diennang:5:1, ' VND'); Writeln('So tien pnhì tra :',sotien+thue_VAT:10:2, ' VND'); End; Readln;End.