Bạn sẽ xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại đây (88.82 KB, 2 trang )


Giải SBT giờ Anh 7 Unit 2: Personal informationA. Telephone numbers (Bài 1-8 trang 11-14 SBT giờ Anh 7)

1. (trang 11 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Complete the sentences. Use the words in the box.a. Are b. Am c. Your

d. Is e. His – her f. Will

2. (trang 11 SBT giờ Anh 7): Put ( ) in the box for a correct sentence, put (x) for an incorrect one.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2

3. (trang 12 SBT tiếng Anh 7): Complete the sentences. Use will (‘ll) + one of the verbs in the box.

a. Will (‘ll) be b. Will…come c. ‘ll call

d. Will (‘ll) meet – will (‘ll) get e. Will…go

4. (trang 12 SBT giờ Anh 7): Where will you be/what will you do at the time? Write true sentencesabout yourself.

a. Next Monday morning I’ll be at the class meeting.b. Tomorrow evening I’ll go to my grandparents’ house.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Đàn Bà Hấp Dẫn, 8 Đặc Điểm Của Phụ Nữ Dễ Cuốn Hút Đàn Ông Nhất

c. At 7.30 this evening I’ll go out with my friends.d. Next summer I’ll go khổng lồ the countryside.

5. (trang 12 SBT giờ Anh 7): Read about Jill Green, then complete the questions.

b. What’s c. Where d. What’s


(2)

(e) 4371342 Four three seven one three four two5742981 (f) five seven four two nine eight one(g) 39212482 Three nine two one two four eight two

01694051970 (h) Oh one six nine four oh five one nine seven oh

7. (trang 13 SBT giờ đồng hồ Anh 7): Match the answer with the questions. The first one is done for you.1. F 2. E 3. H 4. C 5. G 6. B 7. D 8. A

8. (trang 13-14 SBT tiếng Anh 7): Rearrange the sentences khổng lồ make a dialogue.a. 4 - 6 - 3 - 7 - 1 - 8 - 2 - 5

b. 5 - 1 - 7 - 2 - 4 - 6 - 3


Tài liệu liên quan


*
SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH (A1) 133 9 13
*
tài liệu SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH ( A1) ppt 133 1 11
*
sách bài tập giờ đồng hồ anh 10 hoàng văn vân 72 6 0
*
*
sách bài tập giờ anh lớp 9 239 16 138
*
sách bài bác tập vật dụng lý lớp 10 21 23 10
*
bài xích giảng giờ anh 7- Unit 2. Personnal Information 15 680 0
*
sách bài xích tập giờ đồng hồ anh (a1) nguyễn thị thiết, lê hồng hạnh 133 508 0
*
sách bài bác tập giờ đồng hồ anh 9 thí điểm tập 2 134 9 82
*
sách bài xích tập tiếng anh 9 thí điểm tập 1 102 9 81
*


Tài liệu bạn tìm kiếm đã chuẩn bị tải về


(35.63 KB - 2 trang) - thiết lập Giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal information - Giải SBT tiếng Anh lớp 7
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×