Bài này được soạn theo nội dung của 3 bộ phim truyền hình “The History of Singapore” của TIM LAMBERT được cấp dưỡng do LION TELEVISION on ALL3MEDIA GROUP Company for DISCAVERY NETWORKS ASIA (Người biên soạn: Hà Hoàng Kiệm).

*

Bài viết liên quan