Ngoài phần đa bài xích thi đánh giá bên trên trường lớp thì có rất nhiều các cuộc thi không ngừng mở rộng như cuộc thi Olympic giúp những em có Sảnh đùa nhằm ôn luyện giờ đồng hồ Anh. Bài viết này, hãy cùng Step Up  tò mò Sở đề luyện thi olympic giờ Anh lớp 3 sau đây để nắm rõ rộng tương tự như rất có thể chỉ dẫn những phương pháp học giờ Anh trên nhà phù đúng theo độc nhất làm thế nào để cho những em đạt kết quả tối ưu nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 5

Bài 1: Fill in the blank

1, Clo_ _ your book, please.

Bạn đang xem: Thi olympic tiếng anh lớp 3

2. Is this _ _ eraser ?

3. I’m fine, _ _ _ _ _ you.

4, I lkie to lớn s_ng.

Bài 2: Matching

1. Red 2. táo khuyết 3. ice cream 4. purple 5. carrot

6. Soft drink 7. run 8. tree 9. xanh 10. chair

a. chạy b. cây c. màu sắc tím d. màu xanh da trời da ttránh e. kem

f. ghế g. trái táo bị cắn dở h red color i. cà rốt j. nước uống có ga

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Leave sầu me out

1. nipce 2. cajke 3. penk 4. sune 5. desuk

6. milkl 7. mornieng 8. wrwite 9. pencyil 10. maeet

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 6

Bài 1: Fill in the blank

1/ This is my sc_ _ _ l. 2/ Circle the an_ _ er 

3/ My _ _ _e is John. 

4/ Good bye. See you _ _ _er 

5/ Is this a d_sk ? Yes, it is

6/ That is a b _cycle. 7/ _ _ _ is she ? She is my teacher. 

8/ How _ _ _ you ? I’m fine thank you. 

9/ What is _ _ _ name ? He is Tony. 

10/ What’s h_ _ name ? She’s Hoa.

Bài 2: Choose the correct answer

1…………..your name.

a. How’s b. What’s c. Hi’s d. Bye’s

2. Good morning, Tom.

a.Good morning, Alan. b. Goodnight, Alan

b.My name’s Alan d. Alan, this is my pen

3. How are ………….? I’m fine, thanks.

a. he b. lan c. you d. bye

4……………………………..? – It’s blaông chồng.

a. What colour is this b. What is this

c.Is this blaông chồng d. This is blue

5. Nice to lớn meet you. -……………………………………………

a. Goobye b. See you later c. Nice to lớn meet you, too. d. Hi

6. Is your school White ?

a. Yes, it is b. No, it isn’t c. No, it is d. Yes, it isn’t

7. How are you ?

a.Fine, thanks b. Nice to lớn meet you c. My name’s Sean d. Bye

8. My……………..is Jean.

a. name’s b. names c. name d. Nam

9. Let’s sing with…………………..

a. he b. me c. I d. she

10. Let’s st& ……………….!

a. down b. up c. in d. on

Bài 3: Matching

1.Meet 2. mèo 3. crocodile 4. green 5. horse

2.Good morning 7. drum 8. snowy 9. gray 10. listen

a.nghe b. gặp gỡ mặt c. gồm tuyết d. greed color lá e. màu sắc xám

f.chào buổi sớm g. cái trống h. bé ngựa i. cá sấu j. nhỏ mèo

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 7

Bài 1: Matching

1.Sit 2. tea 3. under 4. horse 5. play chess

6. Play football 7. foot 8. butter 9. người 10. banana

a. đá bóng b. tkiểm tra c. dưới d. đùa cờ e. bàn chân

b.ngồi g. bơ h. mẫu quạt i. nhỏ ngựa j. chuối

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Reoder the words lớn make sentences

1. I’m fine, thank you. …………………………………………………….

2. thank am you. fine, I

…………………………………………………….

3. That an eraser. is

……………………………………………………. 

4. is Who boy ? that

……………………………………………………. 

5. your big ? Is school

…………………………………………………….

6. this ? colour is What……………………………………………………. 

7. Thu. Name’s Hello, my

……………………………………………………. 

8. you See Goodbye. Tomorrow

……………………………………………………. 

9. Give the , please book me

……………………………………………………. 

10. friover. is Jenny my

…………………………………………………….

Bài 3: Choose the correct answer

1………………….are you ? I’m fine, thanks.

a.Who b. What c. How d. When

2. Good morning, Peter. -…………………………………..

a. Good morning, Jean b. Good night, Jean

c. My name’s Jean d. Jean, this is my pen

3. Let’s ……………a tuy nhiên.

a. look b. sing c. stvà d. sit

4. …………………is that ? – It’s a pen.

a. How b. When c. Where d. What

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 8

Bài 1: Fill in the blank

1/ W _ sh your hands, please. 2/ What’s his name ? – H _ s name is Peter. 

3/ I’m fine, thanks. How a_ _ you ? 

4/ My sch_ _ l is big. 

5/ She is my tea_ _er.

6/ Take o_t your book. 7/ See you tomo_ _ ow 

8/ Who is she ? – S_e is Mary. 

9/ _ s your schiool small ?- Yes, it is. 

10/ _ _ _ t color is that ? – That’s pink.

Bài 2: Choose the correct answer

1.This is ………………..chair.

a. he b. she c. it d. my

2.…………………are you ? I’m fine, thanks.

a. Who b. What c. How d. When

3. Wh…………….is that ?- That’s Tom.

a. u b. e c. o d. a

4. The_e are your books on the table.

a. t b. w c. y d. r

Bài 3: Matching

1.Rain 2. fish 3. fly a kite 4. bee 5. policeman 

6. Nurse 7. flower vase 8. mouse 9. star 10. heart

a.lọ hoa b. y tá c. con chuột d. trái tlặng e. thả diều

f. ngôi sao sáng g. nhỏ cá h. cảnh sát i. mưa j. con ong

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ anh lớp 3 vòng số 9

Bài 1: Fill in the blank

1/ Thes_ are my cats.

2/ Let’s sing a s_ _ng.

3/ Goodbye, see you _ _ er.

4/ Happy birthday. This robot is for you, Richart. – Thank you very m…………

Bài 2: Choose the correct answer

1. Alice is a …………………at Oxford Primary School.

a. boy b. toy c. student d. she

2. What is this ?

a. My name is Andy b. It’s a doll

c. It’s an doll d. This is Mary

2. What’s his name ?

a. My name’s Peter. b. See you later

c. He is Peter d. He is my friend

3……………………….., students. See you tomorrow.

a. Good morning b. Good night

b. Goodbye d. Nice to lớn meet you

4. These …………………..my books.

a. are b. is c. am d. this

5. Is this a pencil box ? – ……………………….., it is.

a. No b. not c. Yes d. No’s

6. How many cassettes ? – One……………………………….

a cassette b. two cassettes

c. casstte d. cassettes

7.……………..your hvà, please.

a. Read b. Listen c. Raise d. Write

8. Is that a pen ? – ………………, it isn’t.

a.Yes b. Yes, it is c. No d. Not

9. How………………….you ? – Fine, thanks.

a.are b. am c. is d. this

Bài 3: Matching

1. Tea 2. puzzle 3. hen 4. meet 5. heart

6. Ant 7. rabbit 8. paper 9. cloông chồng 10. ask

a. con thỏ b. ghép hình c. con gà mái d. chạm chán khía cạnh e. nhỏ kiến

f. giấy g. đồng hồ h. hỏi i. tkiểm tra j. trái tim

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 10

Bài 1: Matching

1.Three kites 2. fifteen 3. van 4. twelve sầu 5. library

6.Kangaroo 7. grapes 8. puddles 9. drive a oto 10. eyes

a. nho b. vũng nước c. lái xe ô tô d. thư viện e. số 12

f. trúc túi g. 3 nhỏ diều h. xe tải i. số 15 j. mắt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Odd one out

1.rulwer 2. clvoudy 3. gardyen 4. studetnt 5. rodom

6. laomp 7. brofther 8. fatqher 9. dfrive sầu 10. whiote

Bài 3: Reoder the words lớn make sentences

1. you Thank much. very…………………………………………………….

2. These are my cats

…………………………………………………….

3. day. a Have sầu day.

…………………………………………………….

4. my is that bicycle.

Xem thêm: 6 Cách Tra Cứu Số Dư Tài Khoản Vietcombank Nhanh Chóng, Cách Kiểm Tra Số Dư Tài Khoản Vietcombank

……………………………………………………. 

5. to lớn Listen friend. your

…………………………………………………….

6. students. Please be quiet…………………………………………………….

7. make circle. Let’s a

…………………………………………………….

8. help Can me. you

…………………………………………………….

9. pens. These are my

……………………………………………………. 

10. bedroom. is This my

…………………………………………………….

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 11

Bài 1: Leave me out

1.rihde 2. leaxrn 3. squaure 4. nehw 5. mpeet

6. glasis 7. dohor 8. circhle 9. opexn 10. rablbit

Bài 2: Matching

1.yellow desk 2. computers 3. three lamps 4. trắng cats 5. ears

6. ride a pony 7. pencils 8. two fans 9. two bicycles 10. Three books

a. cưỡi ngựa b. thiết bị vi tính c. chiếc bàn màu sắc vàng

d. mèo trắng e. Tai f. bút chì g. 3 loại đèn bàn

f. dòng xe đạp điện i. 3 cuốn sách j. 2 loại quạt

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 3: Fill in the blank

That hat is y _ _ ow.This is my classr_ _m.These _ _ _ two dolls.Good mo_ _ ing, children.Be qu_ _ t, please.

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 12

Bài 1: Matching

1. Four hats 2. eleven 3. two bowls 4. three fans

5. four boxes 6. Yellow pencil 7. tent 8. three crayons

9. four dogs 10. three hats

a. tư loại nón b. số 11 c. 3 dòng quạt d. 4 chiếc hộp

e. cây bút chì màu đá quý f. 3 cây cây viết sáp g. 3 dòng nón

f. nhỏ chó i. loại lều j. 2 cái bát

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Bài 2: Fill in the blank

1/ These _ _ e my friends. 2/ So_ _ y, I am late. 

3/ I’m fine, th_ _ k you. 

4/ This is my friends. _ _ s name is Tom.

5/ Those bags a _ _ small.

6/ Is it _ ruler ? – No, it isn’t. 7/ How are you ? – I’m f_ _ _ , thanks. 

8/ G _ _ d morning, children. 

9/ Lo _ k at the board, children. 

10/ M_ classroom is big.

Bài 3: Choose the correct answer

1. Let’s say ………………to lớn the teacher.

a. “Hello” b. “good” c. “You” d. “He”

2. Who is …………………….? He’s Peter.

a. he ` b. she c. his d. her

3. Listen ………………..the teacher.

a. khổng lồ b. me c. he d. you

Bài 4 Choose the odd one out

a. she b. my c. he d. you

Đề thi olympic giờ đồng hồ anh lớp 3 vòng số 13

Bài 1: Reoder the words khổng lồ make sentences

1. Peter tomorrow, you See………………………………………………………….

2. classroom is big. My

………………………………………………………….

3. Is a it desk ?

………………………………………………………….

4. are These new my friends.

………………………………………………………….

5. He , too. my friend is

………………………………………………………….

6. your hand Put down………………………………………………………….

7. schoolbag small. Your is

………………………………………………………….

8. khổng lồ the Point teacher.

………………………………………………………….

9. your Raise , children. Hand

………………………………………………………….

10. Pichồng pencil. your up

………………………………………………………….

Bài 2: Choose the correct answer

1.Good morning, teacher. -………………..

a. Goodbye b. See you later

c. Good morning d. Fine, thanks

2. I’m fine, thank……………

a. yous b. you’s c. you’re d. you

3. Mr. Jone is ………………..engineer.

a. a b. an c. the d. be

4. What colour is this ? – It’s ……………….

a. pen b. oto c. dog d. green

5. This is ………….táo bị cắn dở.

a. a b. an c. the d. be

6. Is ……………house big ? – No, it’s small.

a. you b. your c. yours d. yous

7. What is this ? – ………………….

a. His name is Tom b. It’s a ruler

c. It’s an ruler d. It’s Tom

8. …………that a dog? – No, it isn’t.

a. Are b. Is c. Who d. When

9. How are you ? – ………………………

a. I’m Kate b. She’s my sister

c. I’m fine, thank you d. Bye

10. Stand up now and open ………..book.

a. you b. your c. yours d. yous

Bài 3: Matching

1. elephants 2. pink pillow 3. five birds 4. four tigers 5. two hippos

6. white curtain 7. brown clock 8. three trees 9. two glasses 10. shoes

a. gối màu sắc hồng b. màn white c. 2 cái ly

d. đơi giày e. 5 nhỏ chim f. 4 nhỏ hổ

g. đồng hồ thời trang màu nâu h. 2 bé trâu nước i. 3 chiếc cây j. 2 con voi

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Đề thi olympic tiếng anh lớp 3 vòng số 14

Bài 1: Fill in the blank

This is her bag. It’s pu _ ple. _ pen your books, children. 

Go to lớn t _ e door, please.

To _ ch your desk. 

May I teo _e in , please.

Close your school b _ _ , please. Let’s s _ _ g a tuy vậy, girls. 

What c _ _ _ ur is this ? It’s green.

Sit down, please. 

Po _ _ t to lớn the teacher.

Bài 2: Choose the correct answer

1. Is………….a chair ? – Yes, it is.

a. are b. it c. it’s d. his

2. Mary goes to school library lớn ………..books.

a. read’s b. reads c. read d. read to

3. How are ……….., Tom ? – Fine, thanks. And you ?

a. you b. you’re c. your d. yous

4. ……….is that ? – That’s Mary. She’s my friover.

a. How b. when c. Who d. Where

Bài 3: Matching

1. grape 2. purple flowers 3. two blachồng cats 4. moon 5. green pens

6. two ducks 7. two pencil boxes 8. three guitars 9. three tigers 10. window

a. hoa màu sắc tím b. 2 hộp búy chì c. mặt trăng

d. 3 cây bọn ghi ta e. Nho f. 2 con vịt g. 2 con mèo đen

f. 2 cây viết mực xanh lá i. 3 nhỏ hổ j. cửa sổ

1……….2…..…..3………4……….5…….…6……….7……….8………9…..…10…..….

Những đề thi olympic giờ đồng hồ Anh hay khôn xiết nhiều mẫu mã cùng với phần lớn bài bác tập, hỗ trợ cho chúng ta học viên có thể khối hệ thống lại kỹ năng và kiến thức sau đa số bài học, rèn luyện phát triển tứ khả năng nghe, nói, hiểu, viết cũng như ôn tập ngữ pháp giờ Anh được thành thục hơn.

Trên đây là một trong những đề thi Olympic giờ đồng hồ Anh lớp 3 những vòng nhưng Step Up sẽ tổng vừa lòng được. Đây là 1 trong những kỳ thi giúp những em trau xanh dồi lại tài năng giờ đồng hồ Anh, vừa góp những em học tập sinh luyện năng lực nghe giờ Anh mà hơn nữa thách thức phiên bản thân sau những vòng thi tiếng Anh, góp việc đánh giá trình độ giờ đồng hồ Anh của chúng ta nhỏ tuổi không hề buồn rầu nữa. Mong rằng cùng với hồ hết chia sẻ bên trên phía trên, các bậc phụ huynh với những em học viên sẽ tsay mê gia kỳ thi olympic giờ Anh một cách tác dụng. Để nhỏ nhắn giành được gốc rễ từ ngữ vững vàng mang đến bậc tiếng Anh tè học , những bậc phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo về sách học tập tự vựng cho bé nhỏ. Sách góp bé không ngừng mở rộng từ bỏ vựng, bao gồm thêm phần nhiều mẹo học trường đoản cú vựng cùng cách tân và phát triển giỏi giờ Anh tiếp xúc trong tương lai.