It was turned by hand, and could also be used to transfer water from a low-lying body of water into irrigation canals.

Bạn đang xem: Thủy lợi tiếng anh là gì


Công tác thuỷ lợi quy mô lớn nuôi sống số dân đang tăng và trong 50 năm qua, có 21 triệu giếng nước được đào.
Massive irrigation has fed the growing population and in the last 50 years, 21 million wells have been dug.
Trong năm 2013, tại cuộc họp Ủy ban Liên hợp Ấn Độ-Lào lần thứ 7 (JMC), Ấn Độ đồng ý cung cấp 66,15 triệu cho Lào cho các dự án thuỷ lợi và thủy điện.
In 2013 at 7th "India-Lao Joint Commission Meeting" (JMC) India agrees to provide $66.15 million to Laos for irrigation and hydro power projects.
Với hơn 7.500 đập và hồ chứa và tưới cho 4 triệu hecta diện cây trồng, thuỷ lợi mang lại sinh kế cho một nửa số lao động trong gia đình, tạo ra gần một phần năm thu nhập của quốc gia.
With over 7,500 dams and reservoirs and 4 million hectares of irrigated area, irrigation brings livelihoods to half the workforce and their families, generating nearly one fifth of the nation’s income.
Do nơi đây có khí hậu dễ chịu hơn so với các vùng khác của Kazakhstan, hệ thống thuỷ lợi tưới tiêu cũng được hoàn thiện hơn, và gần với các trung tâm lịch sử (chẳng hạn như Tashkent của Uzbekistan và thành phố nằm trên con đường tơ lụa của Samarkand và Bukhara).
This derives from the oblast"s gentler climate, better irrigation infrastructure, and proximity to historical population centers (such as Uzbekistan"s Tashkent and the Silk Road cities of Samarkand and Bukhara).
Nó cung cấp điều kiện phù hợp cho nhiều loại hệ sinh thái, cũng như nước cho các nhà máy thuỷ điện và thủy lợi.
It provides suitable conditions for many types of ecosystems, as well as water for hydroelectric power plants and crop irrigation.
This includes 4 irrigation projects in 3 provinces of Laos in addition to extension of Nam Boun-2 hydro power plant.
Về ngắn hạn, đầu tư vào dự báo thảm hoạ và các hệ thống cảnh báo sớm khí tượng thuỷ văn có thể đạt tỉ suất chi – lợi nhuận cao với lợi ích to lớn trước mắt.
In the short-term, investing in hazard forecasting and hydrometeorological early warning systems can have a high cost-benefit ratio with immediate and significant payoffs.

Xem thêm: Bị Cận Có Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự ? Bị Cận Có Phải Đi Nghĩa Vụ Quân Sự Không Năm 2021


• Về ngắn hạn, đầu tư vào việc dự báo thiên tai và các hệ thống cảnh bảo sớm khí tượng thuỷ văn có thể đạt tỉ suất chi phí – lợi nhuận cao với những lợi ích to lớn ngay lập tức.
* In the short-term, investing in hazard forecasting and hydrometeorological early warning systems can have a high cost-benefit ratio with immediate and significant payoffs.
Lợi ích kinh tế của việc đầu tư vào giao thông đường thuỷ nội địa sẽ được thể hiện qua gia tăng năng suất và hiệu quả hoạt động trong ngành, thay vì thay đổi hình thức vận chuyển từ đường bộ sang đường thủy.
• Most economic benefits from investments in waterborne transport are expected to originate from efficiency gains in the transportation of commodities already captured by waterways, rather than from modal shift away from the roads sector.
Vào những thời điểm nhất định, động vật đôi khi bị cố tình bỏ hoang, thường là trên các hòn đảo, cần được thu hồi vì lợi nhuận hoặc việc sử dụng thức ăn cho du khách (đặc biệt là thuỷ thủ).
At certain times, animals were sometimes deliberately left to go feral, typically on islands, in order to be later recovered for profit or food use for travelers (particularly sailors) at the end of a few years.
Đôi khi bạn nhập mã phiếu mua hàng mà không được lợi gì , nhưng đôi khi bạn sẽ gặp may mắn và nhận một số tiền tiết kiệm , chẳng hạn phí tàu thuỷ giảm 5 đô la hoặc giảm giá 20% toàn bộ số mua sắm của bạn .
Sometimes you "ll enter coupon codes to no avail , but sometimes you "ll get lucky and get some savings like $ 5 off shipping fees or 20 % off your entire purchase .
Mục tiêu của hội nghị lần này là "để xem xét tính hợp lý của việc tất cả các quốc gia cùng thông qua các biện pháp giống nhau khi chuẩn bị, xây dựng và ấn hành tất cả các hải đồ và ấn phẩm về thuỷ văn học; tính hợp lý của việc thể hiện kết quả theo cách tiện lợi nhất để chúng dễ đọc hơn; tính hợp lý của việc xây dựng một hệ thống giúp trao đổi nhanh chóng thông tin giữa tất cả các quốc gia; và tính hợp lý của việc cung cấp cho các chuyên gia thuỷ văn học trên thế giới một cơ hội để bàn bạc và thảo luận những vấn đề liên quan đến thuỷ văn."
The object of the conference was "To consider the advisability of all maritime nations adopting similar methods in preparation, construction, and production of their charts and all hydrographic publications; of rendering the results in the most convenient form to enable them to be readily used; of instituting a prompt system of mutual exchange of hydrographic information between all countries; and of providing an opportunity to consultations and discussions to be carried out on hydrographic subjects generally by the hydrographic experts of the world."
Lợi thế của họ là kỷ luật và một nền tảng hỗ trợ phong trào công nhân, nông dân, binh lính và thuỷ thủ để nắm giữ các nhà máy, tổ chức các xô viết, chiếm đoạt đất đai của tầng lớp quý tộc và các chủ đất lớn khác, đào ngũ khỏi quân đội và xô xát chống lại hải quân trong cuộc Cách mạng.
Their advantages were discipline and a platform supporting the movement of workers, peasants, soldiers and sailors who had seized factories, organized soviets, appropriated the lands of the aristocracy and other large landholders, deserted from the army and mutinied against the navy during the Revolution.
Trong nỗ lực phá hoại lý thuyết về ngộ độc thuỷ ngân hữu cơ của các nhà nghiên cứu trường đại học Kumamoto, Chisso và các bên liên quan có chung lợi ích khi nhà máy còn mở cửa (trong đó có Bộ ngoại thương và công nghiệp và Hiệp hội công nghiệp hoá học Nhật Bản) đã chi thêm tiền cho nghiên cứu các nguyên nhân có thể gây ra căn bệnh khác ngoài chất thải của chính công ty họ.
In an attempt to undermine Kumamoto University researchers" organic mercury theory, Chisso and other parties with a vested interest that the factory remain open (including the Ministry of International Trade and Industry and the Japan Chemical Industry Association) funded research into alternative causes of the disease, other than its own waste.
Thắng lợi của các tín đồ Hồi giáo trước Quraysh ở thế kỷ thứ VII đã có một tác động quan trọng với các thương gia và thuỷ thủ Somalia, bởi các đối tác thương mại Ả Rập khi ấy của họ đều đã theo Đạo Hồi, và những con đường thương mại chính ở Địa Trung Hải và Biển Đỏ đã nằm dưới sự thống trị của các Vua Hồi giáo.
The victory of the Muslims over the Quraysh in the 7th century had a significant impact on local merchants and sailors, as their trading partners in Arabia had by then all adopted Islam, and the major trading routes in the Mediterranean and the Red Sea came under the sway of the Muslim Caliphs.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M